Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Svartvatnet-Murudalen-Kammen

turer er åpne

Område på sørsiden av fylkesveien fra Tjønnstua og østover til Svartvatnet. Området strekker seg mot Vardeheia og Kammatjønna  i sørøst og sørvestover mot Blankheia.

Området har mye snaufjellterreng, spesielt i østre del, men har også mye skog i liene mot fylkesveien i nord, og likedan i liene ned mot Solemsmarka. Her er det mange fugler og dyr, og det er viktig å ta spesielt hensyn til dette i hekketid og kalvingstid for hjortevilt.

Det er fint turterreng både vinter og sommer i området, og idrettslaget kjører skiløype på vinteren fra Tjønnstua til Svartvassbakken og over heiene til Murudalen og Vardeheia med Olavsbu og Litj-Gjølga. Løypetraséen er også synlig på barmark, så det er ikke noe problem å følge den.

Det er mange fine/lune steder i området hvor du får fin utsikt, og det er fint å sette seg ned og spise nista.

Et område fra Kammatjønna og vestover Murudalen er regulert som naturreservat pga sin bestand av kystgranskog.

Området er en markert bekkedal som vender mot sørvest. Det er stort innslag av kalkgranskog av ulik utforming, samt småbregnegranskog i området. På sørsida av bekken er det mye fattig sumpgranskog. Området er en relativt intakt bekkedal med naturlig avgrensing og innehar elementer av boreal regskog. Området har rik lavflora, særlig knyttet til de store løvtrærne. Forekomsten av rikskog er uvanlig god. Stormfelling er trolig en viktig dymanisk faktor i området.
Det er særdeles viktig å bevare dette området, og ødeleggelse eller bruk av vegetasjon i området må ikke forekomme.

Turer i området