Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Stendafjellet

turer stengte 15. okt

Stendafjellet er et flott turområdet med gode turveier som er gjennomgående fra Stend til KroHnåsen. Det finnes noen flotte utsiktspunkter - men de er ikke så lett å finne. Merk at det er en del nye bolig- og hogstfeltet i området som er skravert med rødt på kartet. Grensene for disse er omtrentlige. 

Nedenfor finner du litt informasjon om Stend og Stendafjellet  (kilde:Kulturminnegrunnlag for Byfjellene Sør 2006):

En av fylkets største jordbrukseiendommer
Gårdene i området er alle utskilt fra Stend rundt folkevandringstid (ca 500 e.Kr.). Gården Stend var trolig et høvdingsete alt i jernalder. I middelalderen ble den underlagt Nonneseter klosters jordegods. I 1628 ble den gitt av kong Fredrik 1. til Vincent Lunge. Etter 1680 ble det tatt opp og ryddet 10 husmannsplasser under Stend. Etter hvert skulle Stend bli en av fylkets største jordbrukseiendommer, og i 1867 var her nær 400 mål dyrket jord. Året før hadde eieren Wollert Konow solgt det meste av gården til Hordaland fylke som jordbruksskole. Områdene rundt Stend var på denne tiden kraftig avskoget og nedbeitet, og den første styreren ved skolen startet utplanting av skog. For ikke lengre tilbake enn i mellomkrigstiden, var Stendafjellet snaufjell. Etter 1950 har det vært en massiv skogplanting, og i dag er Stendafjellet dekket av skog, for det meste gran.

Kulturlandskap
Fremdeles kan her finnes spor etter fysiske strukturer som utmarksveier, dreneringsveiter og kanskje rester etter eventuelle støler, vårflorer og lignende fra tiden da Stendafjellet ble benyttet som beiteland og utmark. I dag er det anlagt turvei opp på fjellet, og området er flittig brukt som rekreasjons- og turområde. Ned mot Titlestadgårdene finnes fortsatt kulturlandskap i bruk, bla. med flere steingarder. Det eldste tunstedet var trolig der bruk 2 på Øvre Titlestad ligger i dag. Titlestadgårdene ble trolig utskilt i vikingtid, og delt i flere bruk rundt år 1500. I 1960 fantes der 10 bruk på Øvre Titlestad og 6 på Nedre.

Vannbasseng for Osbanen
Noen høydemeter opp fra Stend stasjon finnes et vannbasseng for Osbanen. Bassenget ga vann til lokomotivene som trafikkerte banen. Vannbassenget på Stend ble opparbeidet høsten 1897, og ble utvidet i 1918. Fra bassenget gikk det en vannledning ned til en stender som stod mellom sporene nede på stasjonen, omtrent ved sørenden av det gamle vaskehuset. Lokomotivene fylte vann på Stend stasjon på sørgående turer. Nordgående tog fylte vann på Hamre. Hamre ligger ved utløpet fra Kalandsvatn, og vises i sørenden av vårt kart over Smøråsen. Det ble dessuten fylt vann på endestasjonen på Os. I randsonen vest for Stendafjellet ligger deler av traseen for den gamle Osbanen gjennom Rådalen, idag flittig brukt som gang- og sykkelvei.

Turer i området