Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Oksbakken

For de fleste er vel Oksbakken mest kjent som parkeringsplass og et fint utgangspunkt for skiturer på Totenåsen. Her kan en gå flere løyper opp til Rausteinshytta, som eies og drives av OL Toten-Troll.

Men denne plassen er helt i utkanten av det som egentlig er Oksbakken. Og ser vi på et kart, er navnet plassert på en rydning sør for parkeringen. Oksbakken var tidligere en gard i Toten allmenningslodd nr. 3. Plassen ligger lunt og vakkert til på nordsiden av Huetjerna i en stor, lys og romslig sydhelling. Korsbekken renner forbi Oksbakken og ut i Huetjernet.

Det er ganske store arealer som en gang var dyrket opp her. På østsiden reiser lia seg bratt oppover mot Tjuvåsen, og på vestsiden skjermes også jordene av en åsrygg. Når en vet at Oksbakken ligger på ca. 640 moh., så trengtes nok denne avskjermingen mot vest, nord og øst, for her var det jo tidligere fastboende folk, som livberget seg med det bruket ga.

I dag er alle husene på Oksbakken borte, og den tilhørende Oksbakkvollen er plantet igjen med granskog. De siste tiårene har det blitt bygget flere fritidshytter i skogen og skogkanten nord for det som en gang var dyrket opp. Men de saftige beitene trekker til seg mye beitedyr, sau og ku, så det pleier alltid å være liv og låt der hele sommersesongen likevel, også når det ikke er folk på hyttene.

Det var 9. mars 1756 at Lars Olsen Fossestuen fikk bevilling på så mye jord i Huetjernslia at der kunne ryddes og dyrkes opp til en full gard. Dette etter at en forordning fra 1752 la til rette for nyrydning flere steder i allmenningen. Lars tok til å rydde og fikk satt opp en stue og et lite fjøs på Oksbakken, som plassen ble hetende, men solgte snart plassen og rydningsretten til Jon Mikkelsen Nygardsæter.

Det oppsto en del misnøye rundt disse nyrydningene. mente nyrydderen tok seg vel til rette og

Jon Mikkelsen og kona Kari hadde 6 barn. Han døde 1769, 60 år gammel. Sønnen Anders solgte rydningsretten til Ole Thommesen Hval i 1773 for 130 riksdaler. Sersjant Ole Listerud bykslet Oksbakken 1785, og ved grenseoppgangen i 1792, påstod han at grensen mot syd gikk like til Huesteinen i Langsæterveien. Det var en påstand han straks ga seg på, da skyldsettingsforretningen i 1771 viste grensene. Denne "Huggusteinen'" er enda å se i den gamle Langsæterveien.

I likhet med flere andre nybyggerplasser på Totenåsen var Oksbakken skyldsatt opp gjennom 1700-tallet, men ikke kjøpt av brukerne. Men i 1805 byr brukeren, Gudbrand Olsen, 20 år gammel, 30 riksdaler for Oksbakken. Han ble eier ifølge skjøte fra kongen i 1806. Siden har det vært en rekke eiere.

Folketellingen fra 1865 viser at det har vært minst to husholdninger på Oksbakken. Begge brukerne har vært selveiere. Oksbakkalvløkken, eller øvre Oksbakken, var eget bruk så tidlig som 1830, med mange forskjellige eiere. Allmenningslodd nr. 3 kjøpte begge brukene, på til sammen 134 dekar, i 1909-1910. Etter krav om ekspropriasjon ble likevel Oksbakken solgt igjen i 1930-åra, antakeligvis som et samlet bruk. Gustav Bergsjøbrenden begynte da der som buresiningsmann.

Det var fastboende på Oksbakken i hvert fall fram til 1960-åra. Da ble gården drevet av Else og Anders Bergsjøbrenden. De hadde mjølkeku og dyrket jorda på Oksbakkvollen. Barna deres gikk på Stange skole og hadde dermed lang skolevei. Anders solgte Oksbakken til Lensbygda Vannverk i 1971.

(Kilde/tekst: Torfinn Staff og Pål Gihle, i "ukens post" i Totens Blad, 1975 og https://lokalhistoriewiki.no)

(Dersom du har flere interessante eller utfyllende opplysninger – eller det er noe du mener er feil – ta kontakt!)

Turer i nærheten av kulturminnet

OL Toten-Troll (Østre Toten) har ikke lagt inn noen turer i nærheten så langt i 2020.